نویسنده = آرش شاهین
تعداد مقالات: 3
2. حاکمیت مؤلفه‌های تعالی بر اساس مدل EFQM (مطالعه موردی یک گروه صنعتی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-36

مهدی ابزری؛ آرش شاهین؛ مجید محمدشفیعی