نویسنده = مهدی بیجاری
تعداد مقالات: 2
1. بیشینه‌سازی سود در مسئلۀ دوعاملی پذیرش و زمان‌بندی یکپارچۀ سفارش‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-100

10.22108/jpom.2017.21547

محمد رئیسی نافچی؛ قاسم مصلحی؛ مهدی بیجاری


2. تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

هاجر شیرنشان؛ مهدی بیجاری؛ قاسم مصلحی