نویسنده = محمدعلی پیرایش نقاب
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-60

امیر حاجی میرزا جان؛ محمدعلی پیرایش؛ فرزاد دهقانیان