نویسنده = علی عطافر
تعداد مقالات: 2
2. تدوین و اولویت بندی طرح‌های راهبردی در مدل BSC به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی و ZOGP

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-82

علی عطافر؛ محمداسماعیل انصاری؛ مهدی پور مصطفی؛ مهدی خلیلی بندپی