نویسنده = حسام الدین ذگردی
تعداد مقالات: 4
1. سنجش کارایی دینامیکی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای: مورد کاوی صنعت فرش ماشینی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-160

10.22108/jpom.2018.92463.0

آزاده امید؛ سید حسام الدین ذگردی؛ نسیم نهاوندی


2. ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 56-37

مهدی نخعی ن‍ژاد؛ نسیم نهاوندی؛ محمد اقدسی؛ حسام الدین ذگردی


3. توسعه یک کران بالا و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مسأله زمانبنـدی سفارشـات با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-58

هادی مختاری؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی


4. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-28

علی حسین میرزایی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی