نویسنده = مهدی خلیلی بندپی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 92-75

مهدی ابزری؛ مهدی خلیلی؛ حمید جمشیدی؛ احمد داداشپور


2. تدوین و اولویت بندی طرح‌های راهبردی در مدل BSC به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی و ZOGP

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-82

علی عطافر؛ محمداسماعیل انصاری؛ مهدی پور مصطفی؛ مهدی خلیلی بندپی