نویسنده = سلمان اسمعیلی اتوئی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس مدل‏ های تحلیل پوششی داده ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-102

10.22108/jpom.2016.20913

حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ محمد حسن حبیبی