نویسنده = حبیب زارع احمدآبادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 53-70

سعید سعیدا اردکانی؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ سید حسن حاتمی نسب