نویسنده = علیرضا علی نژاد
تعداد مقالات: 3
2. ارائۀ یک مدل دوهدفه برای تصمیم‌های مکان‌یابی و تخصیص در یک زنجیرۀ تأمین سه‌سطحی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 153-172

10.22108/jpom.2016.21098

ابوالفضل کاظمی؛ امیرحسین نوبیل؛ علیرضا علی نژاد


3. ترکیب تحلیل پوششی داده‏ ها با شرایط لنگی مکمل قوی در حالت فازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 179-190

10.22108/jpom.2016.20918

علیرضا علی نژاد؛ نوید ترابی