نویسنده = علی اکبر عابدی شربیانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت تکنولوژی بر قابلیت‏ های چابکی سازمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-214

10.22108/jpom.2016.20919

رضا انصاری؛ علی اکبر عابدی شربیانی؛ محمد خیاط خوشدوز