نویسنده = امیرحسین امیری
تعداد مقالات: 4
1. توسعۀ روشی استوار برای پایش پروفایل‌های لجستیک در فاز 1

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-118

10.22108/jpom.2018.92335.0

احمد حکیمی؛ امیرحسین امیری؛ رضا کامران راد


3. پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 36-21

امیرحسین امیری؛ محمد رضا ملکی؛ محمد هادی دورودیان


4. بهبود پایش آماری فرآیند به مشخصه کیفی به صورت پروفایل چندجمله ای در فاز 2

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-84

امیرحسین امیری؛ مونا ایوبی؛ امیرسجاد حاجی‌سیدرضی علاقبند