نویسنده = هاجر شیرنشان
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

هاجر شیرنشان؛ مهدی بیجاری؛ قاسم مصلحی