نویسنده = محمد رضا ملکی
تعداد مقالات: 1
1. پایش تغییرپذیری فرآیندهای چند مشخصه وصفی و متغیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 36-21

امیرحسین امیری؛ محمد رضا ملکی؛ محمد هادی دورودیان