نویسنده = نعمت اله تقی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه زمان‏بندی واکنشی برای مسأله کارگاه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 95-112

نعمت اله تقی نژاد؛ هادی ناصری؛ فرزانه خلیلی گودرزی؛ فاطمه طالشیان جلودار