کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تعداد مقالات: 4
1. ارائه زمان‏بندی واکنشی برای مسأله کارگاه باز با تمرکز بر موعد تحویل کارها

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 95-112

نعمت اله تقی نژاد؛ هادی ناصری؛ فرزانه خلیلی گودرزی؛ فاطمه طالشیان جلودار


3. ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 20-1

عیسی نخعی کمال آبادی؛ اسماعیل صابری؛ مهدی محمدزاده؛ محسن صادق عمل نیک


4. رویکردی استوار برای مکان‌یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 117-132

مهدی بشیری؛ حمیدرضا رضایی؛ امیر مسلمی