کلیدواژه‌ها = کارایی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس مدل‏ های تحلیل پوششی داده ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-102

10.22108/jpom.2016.20913

حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ محمد حسن حبیبی


5. ارائه روش تلفیقی ارزیابی کارایی ساختارهای شبکه‌ای شامل دور و لینک تخصیصی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-60

سیدجواد صالح زاده؛ رضا حجازی؛ علی ارکان؛ سیدمهران حسینی