کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 11
1. کشف الگوی بهینۀ استخدامِ کارکنان دانشی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA و CART

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-82

10.22108/jpom.2019.106503.1080

مریم اخوان خرازیان؛ محمد مهدی شهبازی؛ محمد فاتحی


5. ارزیابی عمکرد کارکنان دانشیِ واحد تحقیق‌وتوسعه در شرایط برون‌سپاری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-156

10.22108/jpom.2017.21550

مریم اخوان خرازیان؛ محمدمهدی شهبازی؛ محمد فاتحی


6. بررسی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک براساس مدل‏ های تحلیل پوششی داده ها

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-102

10.22108/jpom.2016.20913

حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ محمد حسن حبیبی


7. رویکرد جدیدی برای در نظر گرفتن عامل دارای نقش دوگانه در مسئله‌ی انتخاب تأمین کننده: DEA با مرزهای کارآ و ناکارآ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-144

حسین عزیزی؛ اکبر جعفری شاعر لر؛ رضا فرضی‌پور صائن


11. ارائه روش تلفیقی ارزیابی کارایی ساختارهای شبکه‌ای شامل دور و لینک تخصیصی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 47-60

سیدجواد صالح زاده؛ رضا حجازی؛ علی ارکان؛ سیدمهران حسینی