اولویت‌بندی فرآیندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان براساس PCF با رویکرد IPA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

2 استادیار دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

3 دانشیار دانشکده مهندسی،گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده

توسعه و مدیریت سرمایه ‌انسانی از لحاظ تاثیر بر عملکرد سازمانی بسیار قابل اهمیت است، و برای بهبود مستمر آن در سازمان لازم است ، ابتدا، عملکرد آن ارزیابی شود و فرآیندهای قابل بهبود، ب ه دلیل کمبود منابع از حیث نیروی ‌انسانی، زمانی، و تجهیزاتی اولویت ‌ بندی شوند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد فرآیندهای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی طبق شاخص ‌ه ای کلیدی عملکرد چارچوب طبقه ‌ بندی فرآیندهای مرکز الگوبرداری کیفیت و بهره وری آمریکا و سپس اولویت ‌ بندی فرآیندهای مذکور با تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد است. بدین ‌ منظور شرکت پالایش نفت اصفهان برای مطالعه انتخاب شد. جهت پاسخ به سوالات تحقیق، وضعیت فرآیندها در میان بهترین صنایع جهان تعیین شد ، نقاط قوت و ضعف شرکت در فرآیندها شناسایی گردید. و در نهایت فرآیندها با میانگین امتیازات فازی شاخص ‌ های مربوطه اندازه ‌گ یری شدند. علاوه بر اطلاعات امتیازات عملکرد، اهمیت فرآیندها نیز ب ه وسیله پرسشنامه بسته اهمیت فرآیندها بر اساس طیف لیکرت گردآوری شد . پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بیش از 0.7 تایید شد . نتایج حاکی از آن است که 10 فرآیند ب ه عنوان فرآیندهای اولویت ‌ دار برای بهبود به ترتیب ذیل تعیین شدند : مدیریت عملکرد کارمند، مدیریت روابط کارمند، مدیریت توجیه و استقرار کارکنان، توسعه و مدیریت ارزشیابی کارمند، پرورش و آموزش کارکنان، مدیریت ارتباط متقابل‌کارکنان، مدیریت سیستم ‌ های اطلاعاتی منابع انسانی، مدیریت و نگهداری اطلاعات کارمند، مدیریت فرآیند بررسی درخواست کارمند، و توسعه و مدیریت حضور و غیاب.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Improvable Human Capital Processes in Esfahan Oil Refinery Company Based on PCF and by IPA approach

نویسندگان [English]

  • Reza Behmanesh 1
  • Yahya Zare.M 2
  • M.saleh Owlia 3
1 M.Sc., Industrial Engineering, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University Yazd University
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Yazd University
3 Associate Professor, Faculty of Engineering, Yazd University
چکیده [English]

Development and management of human capital is an important task because it affects the performance of organization and hence the process improvements. However, it is necessary to deploy performance evaluation to prioritize improvable processes due to limited human resource, time and equipments. The objective of this research is to evaluate performance of the developed and managed human capital based upon the predetermined key performance indicators of American Productivity and Quality Center (APQC) and to prioritize processes by Importance-Performance Analysis (IPA) approach. As a case study, Esfahan Oil Refining Company (EORC) has been studied. In order to analyze hypotheses, the state of human resource has been determined through data extracting among the best practice industries, and hence the strengths and weaknesses of the EORC have been identified. Finally, fuzzy numbers have been assigned to the Key Performance Indicators (KPIs) and then the processes have been measured using the average value of its related KPIs. Consequently, the importance of the developed and managed human capital processes could be determined using the five points Likert spectrum. The reliability of the questionnaire has been determined by the Cronbach's Alpha of higher than 0.7, which is satisfactory. Findings imply that 10 out of 35 HCM processes in needs of improvement are prioritized as managing employee performance; managing employee relations; managing employee orientation and deployment; developing and managing employee metrics; developing and training employees; managing employee communication; managing human resource information systems (HRIS); managing and maintaining employee data; managing employee inquiry process; and developing and managing time and attendance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCF
  • IPA
  • Benchmarking
  • HCM
  • prioritizing
  • Performance Evaluation

ابوالعلایی، ب.، غفاری، ع. (1388). سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان‌ها در عرصه جهانی سازی، تهران: سرآمد، 42.

آرمسترانگ، بارون. (1387). مدیریت سرمایه انسانی: خلق ارزش افزوده از طریق کارکنان، ترجمه حمیدرضا کریمی، محمدرضا دلوی و محمد فلسفس نژاد، اصفهان: مداد سفید، 69 - 79

آذر، عادل، توکلی، غلامرضا. (1385). توسعه مدل تعالی بنیادکیفیت اروپا: طراحی یک مدل غربالگری فازی برای انتخاب مساله‌های کلیدی در سازمان‌های صنعتی ایران،  فصلنامه علوم مدیریت، 4 ، 55- 77

اکلند، جان. اس. (1384). تعالی سازمانی فراگیر: دستیابی به عملکرد کلاس جهانی، ترجمه محسن الوندی، تهران: رسا، 73، 82 – 85.

بزاز جزایری، احمد. (1385).  ارزیابی عملکرد منابع انسانی: الگوی عملی پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان‌ها، تهران: آییژ، 18- 22.

ثروتی، یاسر. (1388).  مطالعه و عارضه‌یابی فرآیندهای کلیدی مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی حفاری ایران با استفاده از نگرش بلوغ فرآیندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 50- 85..

حافظ نیا، محمدرضا. (1387).  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفدهم، تهران: سمت، 52، 63 و 146.

دولان، شیمون ال.، شولر، رندال اس. (1388). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ترجمه: محمدعلی طوسی، و  محمد صائبی، چاپ هشتم، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 46- 50.

ربانی مهر، م. (1388).  اولویت‌بندی و تحلیل توانمندسازهای مدل EFQM  با استفاده از رویکرد QFD، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 33- 112.

ردمن، ت.، ویلکینسون، آ. (1387). مدیریت منابع انسانی پیشرفته، ج1، ترجمه: میرعلی سیدنقوی و امیر ختایی ، تهران: مهکامه، 34.

مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی. (1387). گزارش بازخورد عملکرد شرکت پالایش نفت اصفهان: جایزه  ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی، تهران: سازمان مطالعات بهره‌وری: 18- 23.

American productivity and quality center (APQC's International Benchmarking). (2000). "Enabling Human Resources as a Strategic Partner. Texas: APQC, J.D. Edwards,. 1-11.

American productivity and quality center (5.0.3). (2008). Processes Classification Framework. , Retrieved January 7, 2011, from http://www.apqc.org/process-classification-framework.

American productivity and quality center (APQC), (2009), open standard benchmarking collaborative. Retrieved December 20, 2011, from http://www.apqc.org/OSBC.

American productivity and quality center (5.2.0.). (2011). Processes Classification Framework. Retrieved January 7, 2011, from http://www.apqc.org/process-classification-framework.

Bozbura, F. T., Beskese, A., & Kahraman, C. (2007). "Prioritization of human capital measurement" indicators using fuzzy AHP. Expert systems with applications,. 32, 1100-1112.

Chen, S. M. (1996). "Evaluating weapon systems using fuzzy arithmetic operations." Fuzzy sets and systems, 77(3),. 265–276.

Chien, C. J., & Tsai, H. H. (2000). "Using fuzzy numbers to evaluate perceived service quality." Fuzzy Sets and Systems,. 116. 289–300.

Cragg, P., Tagliavini, M. & Mills, A. (2007). "Evaluating Information Systems Alignment in Small Firms." In Proceedings of the 18th Australasian Conference on Information Systems,. 38-48.

Deng, Wei-Jaw, & Pei, Wen. (2009). "Fuzzy neural based importance-performance analysis for determining critical service attributes". Expert systems with applications, 36(2),. 3774–3784.

Frauman, Eric, & Banks, Sarah. (2011). "Gateway community resident perceptions of tourism development: Incorporating Importance-Performance Analysis into a Limits of Acceptable Change framework." Tourism Management, 32(1),. 128-140.

Geng, Xiuli, & Chu, Xuening. (2012). "A new importance–performance analysis approach for customer satisfaction evaluation supporting PSS design". Expert Systems with Applications,. 39,. 1492-1502.

Hsin-Hung Wua, Jiunn-I Shieh. (2009). "The development of a confidence interval-based importance–performance analysis by considering variability in analyzing service quality". Expert systems with applications, 36 (3),.7040-7044.

Kaufmann, A., & Gupta, M. M. (1991). "Introduction to Fuzzy Arithmetic Theory and Application". New York, NY: Van Nostrand Reinhold Co.,. 115-330.

Kitcharoen, K. (2004). "The importance performance analysis of service quality in administrative departments of private universities in Thailand". ABAC Journal, 24(3),. 20-46.

MAGIRAN. (2008). "production rate of Esfahan oil refining Co". Retrieved December 24, 2011, from http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1665099.

Ministry of petroleum (MOP). (2009). "production rate of Esfahan oil refining Co". Retrieved December 24, 2011, from http://www.mop.ir/Portal/Home/Default.aspx.

NIORDC, (2009), "production rate of Esfahan oil refining Co". Retrieved December 24, 2011, from http://www.niordc.ir/index.aspx?siteid=78&pageid=454.

Raymond K.S. Chu, Tat Choi. (2000). "An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers. Tourism Management,. 21, 363-377.

Tsaur, S. H., Tzeng, G. H., & Wang, K. C. (1997). "Evaluating tourist risks from fuzzy perspectives". Annals of Tourism Research, 24(4),. 796–812.

WenAn T. B., Weiming S., & Jianmin Z. (2006). "A methodology for dynamic enterprise process performance evaluation". Journal of Computers in industry, 58(5),. 474-485.

Ziegler, Jackie, Dearden, Philip, & Rollins, Rick. (2012)." But are tourists satisfied? Importance-performance analysis of the whale shark tourism industry on Isla Holbox", MexicoTourism Management, 33(3), 692-701.