رویکردی استوار برای مکان‌یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد.

چکیده

امروزه انبارهای واحدهای تولیدی سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های حمل و نقل کالاها در زنجیره تامین را برخوردار می‌باشند و عواملی چون عدم قطعیت در پارامترهای هزینه‌ای، ظرفیت تولید و مقدار تقاضا به علت تغییرات در محیط کسب و کار ضرورت اتخاذ تصمیمات صحیح و کارا در قبال مدیریت انبارها را دوچندان می‌نماید. در این مقاله، عدم قطعیت پارامترها به صورت پارامترهای تصادفی گسسته تحت سناریو‌های مختلف بررسی می‌شود. بنابراین سعی شده است مدل جامع­تری از مساله مکان‌یابی مجدد انبارها با درنظرگرفتن حداقل‌‌سازی حداکثر تابع هزینه سناریوها در یک شعاع پوششی معین برای پشتیبانی مشتریان توسط انبارها ارائه شود. رویکرد استوار بکار رفته در این مقاله، در قالب یک مثال تشریح شده است هزینه‌های به دست آمده با هزینه‌های مبتنی بر مدل‌سازی میانگین مقدار انتظاری مقایسه شده است. نتایج، کارایی رویکرد استوار را نسبت به رویکرد مدل‌سازی میانگین انتظاری نشان می‌دهند. همچنین هزینه‌ی مکان‌یابی مجدد نسبت به هزینه‌ی ادامه وضعیت کنونی شبکه تامین بررسی شده است و نتایج بهبود در هزینه‌ها را نشان می‌دهد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Robust Approach for Redesigning Three Level Supply Chain Warehouses in Uncertain Condition

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bashiri 1
  • Hamidreza Rezaei 2
  • Amir Moslemi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Shahed University
2 M.Sc. Student of Industrial Engineering, Shahed University
3 M.Sc. Student of Industrial Engineering, Shahed University
چکیده [English]

Nowadays, warehouses dedicate considerable proportion of network's costs in a supply chain and conditions such as uncertainty in cost parameters, production capacity and demands emphasize on necessity of reasonable decisions on warehouse management.  In this paper, uncertainty has been investigated under discrete different scenarios. Moreover, a new model has been proposed for redesigning of warehouses considering the min-max cost function for scenarios in specific customer servicing coverage radius. The robust approach used in this paper has been investigated by numerical examples and the obtained costs have been compared with the expected value model results. Findings imply efficiency of the proposed robust approach. Also, the costs resulted from the new relocation model have been evaluated with respect to the costs of continuing the current supply chain configuration and the findings indicate a significant cost improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Warehouse relocation
  • Uncertainty
  • Robust approach

Akinc, U., Khumawala, B. M., (1997) “An efficient branch and bound algorithm for the capacitated warehouse location problem", Managent Science, 23(6),.585-594.

Assavapokee, T., Realff, M., Ammons, J., and Hong, I., (2008) “Scenario relaxation algorithm for finite scenario based min-max regret and min-max relative regret robust optimization”, Computer and operation research, 35,. 154-163.

Ben-Tal, A., and Nemirovski, A., (1999) “Robust solutions to uncertain programs”, Operation Research Letters, 25,. 1–13.

Carlsson, D., and Ronnqvist, M., (2005) “Supply chain management in forestry–case studies at Sodra Cell AB” European Journal of Operational Research, 163(3),  589–616.

Contreras, I., Cordeau, J. F. and Laporte, G. (2011) “Stochastic uncapacitated hub location”, European Journal of Operational Research, 212(3),. 518–528.

Drezner, Z., Hamacher, H.W., (2004) "Facility Location: Applications and Theory", Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K.

El-Ghaoui, L., and Lebret, H., (1997) “Robust solutions to least-square problems to uncertain data matrices", SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 18,. 1035–1064.

El-Ghaoui, L., F. Oustry, and H. Lebret, (1998) “Robust solutions to uncertain semi-definite programs”, SIAM Journal on Optimization, 9(1), . 33– 52.

Georgiadis, M.C., Tsiakis, P., Longinidis, P. and Sofioglou, M. K., (2011) "Optimal design of supply chain networks under uncertain transient demand variations", Omega, 39(3), . 254-272.

Ghosh, A., and McLaerty, S.L, (1982) “Locating stores in uncertain environments: A scenario planning approach”, Journal of Retailing, 58(4), . 5–22.

Kung-Jeng, W., Bunjira, M. and Liu, S.Y. (2011) “Location and allocation decisions in a two echelon supply chain with stochastic demand-A genetic-algorithm based solution”, Expert Systems with Applications, 38(5),. 6125-6131.

Lowe, T.J., Wendell, R.E., and Gang, H., (2002) “Screening location strategies to reduce exchange rate risk”, European Journal of Operational Research, 136(3), . 573-590.

Melo, M.T., Nickel, S., Saldanha-da-Gama, F.C., (2006) “Dynamic multi-commodity capacitated facility location: A mathematical modeling framework for strategic supply chain planning”, Computers & Operations Research, 33(4), . 181–208.

Melachrinoudis, E. and Min H., (2000) "The dynamic relocation and phase-out of a hybrid, two-echelon plant/warehouse facility: A multiple objective approach", European Journal of Operational Research, 123(1), . 1-15.

Melachrinoudis, E. and Min, H., (2007) "Redesigning a warehouse network", European Journal of Operational Research, 176 (1), . 210-299.

Melo, M.T., Nickel S., Saldanha-da-Gama, F.C., (2009) “Facility location and supply chain management – A review”, European Journal of Operational Research, 196(2),  401–412.

Min, H., and Melachrinoudis, E., (1999) “The relocation of a hybrid manufacturing/distribution facility from supply chain perspectives: a case study” Omega, 27(1), . 75-85.

Nagy, T., (2004) "Warehouse location problem", Available online at http://www.freehackers.org.

Pan, F., and Nagi R., (2008) "Robust supply chain design under uncertain demand in agile manufacturing", Computers and Operations Research, 189(3) .822-40.

Kouvelis, P., and Yu G., (1997) “Robust Discrete Optimization and Its Applications”, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Snyder, V.L., and Daskin, M.S., (2006) “Stochastic p-robust location problems”, IIE Transactions, 38, . 971–985.

Velarde, J.L.G., and Laguna, M. A., (2004) “Benders-based heuristic for the robust capacitated international sourcing problem”, IIE Transactions, 36, . 1125–1133.