سال دهم، شماره 1، پیاپی 18، بهار و تابستان 1398

10.22108/jpom.2019.23677

عنوان مقاله [English]

Vol 10, Issue 1, No. 18, Spring & Summer 2019