بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پارسا، مصطفی [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • پارسا، مصطفی [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • پاسبان، اسماعیل [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس- بو استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس- بوشهر- ایران
 • پاکروان، پری‌سیما [1] کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع،دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران
 • پیرایش، محمدعلی [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد
 • پیرایش نقاب، محمدعلی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پرهیزگار مهرآبادی، احسان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • پیرو، سعید [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • پیشدار، مهسا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • پیشوایی، میر سامان [1] استادیار، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • پشوتنی زاده، میترا [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • پهلوان زاده، پرناز [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران
 • پویا، علیرضا [1] استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
 • پورحمیدی، مسعود [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علم و هنر یزد
 • پورزاهدی، حسین [1] استاد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
 • پور مصطفی، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان
 • پیوندی، پدرام [1] استادیار، دانشکده نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

 • رادفر، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • راستی برزکی، مرتضی [1] استادیار، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • راستی برزکی، مرتضی [1] دانشکده‌ مهندسی صنایع و سیستم‌ها - دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان - ایران
 • ربیعه، مسعود [1] استادیار گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رجایی ابیانه، فرزانه [1] کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ،تهران، ایران
 • رجبی پور میبدی، علی‌رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد،
 • رجب زاده، علی [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رحیمی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ریاضی، دانشکدۀ ریاضی، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، زاهدان، ایران
 • رحمانی، مرتضی [1] استاد، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف، گروه پژوهشی مهندسی صنایع، تهران، ایران
 • رحمتی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • رزمی، جعفر [1] دانشیار مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • رستگار، ایمان [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران
 • رستم زاده، عبدالرحیم [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • رستم زاده، محمد مهدی [1] کارشناس مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
 • رضایی، حسین [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، ایران
 • رضایی، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد
 • رضایی، سید رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • رضایی، محمد صادق [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • رضایی دولت ابادی، حسین [1] استادیار گروه مدیریت،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • رضایی مقدم، سعید [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، ایران
 • رضائی پندری، عباس [1] دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رضوی، حمیده [1] دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رضوی حاجی آقا، سید حسین [1] استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • رکنی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • رنجبریان، بهرام [1] استاد مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • روغنیان، عماد [1] دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران
 • رئیسی، صدیق [1] دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • رئیسی نافچی، محمد [1] استادیار، دانشکدة مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رئیسی نافچی، محمد [1] دانشکده‌ مهندسی صنایع و سیستم‌ها - دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان - ایران

ز

س

ش

ص

 • صابری، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صاحبی، زینب [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه ارشاد، واحد تهران، تهران، ایران
 • صادقی، امیر [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • صادقی، محمد حسین [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، پردیس دانشکدهﻫای فنی، دانشگاه تهران
 • صادقی آرانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران
 • صادقیان، رامین [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران
 • صادق عمل نیک، محسن [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران
 • صادقی مقدم، محمد رضا [1] استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • صادقیه، احمد [1] دانشیار، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • صالح زاده، رضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
 • صالح زاده، سیدجواد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • صباغ، محمد سعید [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • صحراییان، راشد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • صحرائیان، راشد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران
 • صحرائیان، راشد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد، تهران، ایران، ایران
 • صرافها، کیوان [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزوین، ایران
 • صفاری، معصومه [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
 • صفدری رنجبر، مصطفی [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم-های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
 • صفری، احرام [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
 • صفری، حسین [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • صنایعی، علی [1] استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

ط

ع

 • عابدی، سعید [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
 • عابدی شربیانی، علی اکبر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عالی زاده، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • عالم تبریز، اکبر [1] استاد گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عاملی، منیر [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • عبدالمنافی، سعید [1] استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • عبداله زاده مقدم، سهراب [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
 • عتیقه چیان، آرزو [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عیدی، علیرضا [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عرب، رحمت [1] دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، پردیس دانشکدهﻫای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عرب، رحمت [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، پردیس دانشکدهﻫای فنی، دانشگاه تهران
 • عرب زاد، سید محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان
 • عزیزی، حسین [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس‌آباد مغان، پارس‌آباد مغان، ایران
 • عزیزی، شهریار [1] استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
 • عزیزی، شهریار [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عزیزی، هاجر [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
 • عطارپور، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • عطافر، علی [1] استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • عطافر، علی [1] استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
 • عظیمی، حسین [1] مدرس مؤسسه آموزش عالی پیام گلپایگان، گلپایگان، ایران
 • عظیمیان، میثم [1] کارشناس‌ارشد، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت-اصفهان -‌ایران
 • عظیم زاده، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
 • علی احمدی، علیرضا [1] دانشیار گروه مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • علیرضایی، ابوتراب [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • علی محمدی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • علی محمدی کمال آبادی، مسلم [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • علی نژاد، علیرضا [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • علی نژاد، علیرضا [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران
 • علی نژاد، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکدۀ مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران
 • علینقیان، مهدی [1] استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • علینقیان، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع و سیستم‏ها،دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • علوی، سمیه [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی
 • عموزادمهدیرجی، حنان [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان

غ

ف

 • فاتحی، محمد [1] پژوهشگر معاونت تحقیق و توسعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان، تهران، ایران
 • فاتحی، محمد [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کارشناس معاونت تحقیق و توسعۀ مؤسسۀ هدایت فرهیختگان جوان، تهران، ایران
 • فتاحی، پرویز [1] دانشیار دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا
 • فتاحی، پرویز [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی- دانشگاه بوعلی سینا- همدان- ایران.
 • فتحی، سعید [1] دانشیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فتح الله، مهدی [1] استادیار دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • فتحعلی، جعفر [1] دانشیار، دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • فخرزاد، محمدباقر [1] استادیار دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
 • فراست، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان، زاهدان، ایران
 • فردوسی، نیر [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 • فرشچیها، عباس [1] پژوهشکده‌علوم‌و‌فناوری‌زیردریا -دانشگاه صنعتی‌اصفهان – اصفهان -‌ایران
 • فرضی‌پور صائن، رضا [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • فرقانی، محسن [1] دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • فرقانی، محسن [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه یزد.
 • فروزان، بتول [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
 • فصاحت، جعفر [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،
 • فیضی، کامران [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • فضلی، صفر [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فکورثقیه، امیرمحمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولیدوعملیات دانشگاه علامه طباطبایی

ق

 • قاسمی، احمد رضا [1] گروه مدیریت صنعتی پردیس فارابی(قم)- دانشگاه تهران – تهران - ایران
 • قاسمی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، کارشناس اداره کل امور مالیات و دارایی شیراز، شیراز
 • قاسمی، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • قاسمیه، رحیم [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس- بوشهر- ایران
 • قاسمیه، رحیم [1] گروه مدیریت صنعتی - دانشگاه خلیج فارس – بوشهر - ایران
 • قاضی نوری، سید سروش [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • قیدرخلجانی، جعفر [1] استادیار، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ایران
 • قدسی، رضا [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع ، پردیس دانشکده-های فنی 2 دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • قدسی پور، سبد حسن [1] استاد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • قربانی، مظاهر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • قره خانی، محسن [1] استادیار دانشکده مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
 • قضاوتی، وحیدرضا [1] دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • قلی‌پور کنعانی، یوسف [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قمی، محمد [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
 • قندهاری، مهسا [1] استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • قندهاری، مهسا [1] استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قندهاری، مهسا [1] استادیارگروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

ک

گ

 • گرمه ای، یونس [1] دانشکده فنی- دانشگاه شاهد - تهران- ایران
 • گنجی، ملیحه [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‏آباد، نجف‏آباد، ایران

ل

 • لگزیان، محمد [1] استادیار، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

م

ن

 • نادی، محمدعلی [1] استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
 • ناصری، فروزان [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • ناصری، هادی [1] استادیار دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نجفی، سید اسماعیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - گروه مهندسی صنایع - تهران - ایران
 • نخعی کمال آبادی، عیسی [1] دانشیار مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
 • نخعی کمال آبادی، عیسی [1] دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • نخعی کمال آبادی، عیسی [1] دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
 • نخعی ن‍ژاد، مهدی [1] دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • نخعی نژاد، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • ندیمی، محمد حسین [1] استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران؛
 • نصر آزادانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نصرالهی، میثم [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی 2 دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
 • نصیری مفخم، فریا [1] استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نصوحی، ایمان [1] پژوهشکده‌علوم‌و‌فناوری‌زیردریا -دانشگاه صنعتی‌اصفهان – اصفهان -‌ایران
 • نظری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری، دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • نظری، مصطفی [1] استادیار، گروه جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • نیلی پور طباطبایی، اکبر [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
 • نیلی پور طباطبایی، سید اکبر [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • نهاوندی، نسیم [1] دانشیار، دانشکده فنی، بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نهاوندی، نسیم [1] دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس
 • نوبیل، امیرحسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکدۀ مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران
 • نورنگ، احمد [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

و

ه

 • هاشمی، سیده ناهید [1] کارشناس ارشد دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • هنری، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران؛
 • هنرور، محبوبه [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • هنرور، محبوبه [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، ایران

ی