موضوعات = داده کاوی و تحلیل های آماری
تعداد مقالات: 2
2. بخش‌بندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات با رویکرد خوشه‌بندی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 217-234

10.22108/jpom.2016.21103

شهریار عزیزی؛ محمد حسین بلاغی اینالو