دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390 

مقاله پژوهشی

1. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

صفحه 1-28

علی حسین میرزایی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی


3. ارائه روش تلفیقی ارزیابی کارایی ساختارهای شبکه‌ای شامل دور و لینک تخصیصی

صفحه 47-60

سیدجواد صالح زاده؛ رضا حجازی؛ علی ارکان؛ سیدمهران حسینی


4. تدوین و اولویت بندی طرح‌های راهبردی در مدل BSC به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی و ZOGP

صفحه 61-82

علی عطافر؛ محمداسماعیل انصاری؛ مهدی پور مصطفی؛ مهدی خلیلی بندپی