دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1391 

مقاله پژوهشی

1. تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمت

صفحه 1-18

هاجر شیرنشان؛ مهدی بیجاری؛ قاسم مصلحی