دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. ارائه روش‌های ابتکاری جدید برای زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه

صفحه 1-20

مجید اسماعیلیان؛ احمد جعفر نژاد؛ سید احسان جبلی


4. بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM

صفحه 61-68

محسن قره خانی؛ سید جعفر سجادی؛ احرام صفری