دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 (پاییز و زمستان 92) 
3. کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ در بهینه‌سازی یک سیستم موجودی سه سطحی

صفحه 41-54

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مقصود امیری؛ مهدی سیف برقی؛ لعیا الفت


7. انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از سیستم استنتاج فازی

صفحه 113-132

حمید رضا کدخدازاده؛ علی مروتی شریف آبادی