دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1395 
4. مکان یابی چند معیاره پیوسته با استفاده از IV-PROMETHEE و LINMAP

صفحه 49-64

10.22108/jpom.2016.20911

مجید اسماعیلیان؛ مسلم علی محمدی کمال آبادی؛ سمیه محمدی شاهیوردی