دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1398 
3. چارچوب به‌کارگیری داده‌کاوی برای بهبود فرآیندهای کسب‌وکار

صفحه 25-45

10.22108/jpom.2018.102236.1020

محمد خان بابایی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ محمود البرزی؛ رضا رادفر