مدیریت تولید و عملیات (JPOM) - فرایند پذیرش مقالات