مدیریت تولید و عملیات (JPOM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله