1. طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

حنان عموزادمهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فعالیت‌های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تأمین به منظور بهبود وضع کلی است. در این هنگام ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی، تضاد و تناقضات بسیاری مشاهده شود، که این اختلالات و تناقضات به مرور زمان به کاهش قدرت و رقابت‌پذیری منجر خواهد شد. از جمله تعارضات، هزینه­های بازاریابی، ...  بیشتر