کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
پویایی‌شناسی عوامل مؤثر بر پایداری سیستم تولید گندم

دوره 11، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-26

10.22108/jpom.2020.119784.1225

علیرضا امیری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ عمار جلالی منش؛ احمد صادقیه


ارائۀ مدل بهینه‌سازی چندهدفۀ تخصیص خدمت به مشتریان بانک به‌کمک داده‌کاوی و شبیه‌سازی

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 161-180

10.22108/jpom.2019.107082.1082

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ سید خلیل الله سجادی؛ جهانیار بامدادصوفی