توسعه و حل یک مدل دو هدفه جهت تکمیل توأم موجودی چند کالا با محدودیت فضای انبار

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 1-18

ام البنین یوسفی؛ میر بهادرقلی آریانژاد؛ سیدجعفر سجادی


الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-28

علی حسین میرزایی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ سید حسام الدین ذگردی


حل یک مسأله زمانبندی چند هدفه جدید در سیستم تولید سلولی با استفاده از یک الگوریتم تلفیقی

دوره 2، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-18

یوسف قلی‌پور کنعانی؛ رضا توکلی مقدم؛ مجتبی طبری؛ یاسر جعفری؛ میربهادرقلی آریانژاد


تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و در نظرگیری سطح خدمت

دوره 3، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-18

هاجر شیرنشان؛ مهدی بیجاری؛ قاسم مصلحی


ارائه روش‌های ابتکاری جدید برای زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-20

مجید اسماعیلیان؛ احمد جعفر نژاد؛ سید احسان جبلی


طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-20

حنان عموزادمهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی


بررسی ارزش زمانی پول در زنجیره‌ی تأمین تحت برنامه‌ی مدیریت موجودی توسط فروشنده

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-20

مصطفی پارسا؛ ناصر ملاوردی اصفهانی؛ رضا توکلی مقدم؛ احمد کمالی


ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 20-1

عیسی نخعی کمال آبادی؛ اسماعیل صابری؛ مهدی محمدزاده؛ محسن صادق عمل نیک