تماس با ما

شماره تماس: 37934255(31)98+  

 پست الکترونیک نشریه: pom@res.ui.ac.ir

 پست الکترونیک سردبیر نشریه (دکتر آرش شاهین): arashshahin@hotmail.com

 نشانی پستی: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی-اداره انتشارات - دفتر نشریه مدیریت تولید و عملیات - کد پستی 73441-81746

 

(پیگیری امور مربوط به مقالات صرفا توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام شود. ایمیل نشریه روزانه و به تکرار کنترل می شود، لذا پاسخگویی به سوالات از طریق ایمیل سریع تر از تماس تلفنی خواهد بود.)

 


CAPTCHA Image