اعضای هیات تحریریه

سردبیر

آرش شاهین

مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع استاد، دانشگاه اصفهان، ایران

arashshahinhotmail.com

مدیر مسئول

مجید اسماعیلیان

استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

m.esmaelianase.ui.ac.ir

دبیر تخصصی

کامران کیانفر

استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

k.kianfareng.ui.ac.ir

داریوش محمدی

مدیریت کیفیت، برنامه ریزی تولید، مدیریت زنجیره تامین استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

dar_mohamadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد اقدسی

مهندسی صنایع دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

aghdasimmodares.ac.ir

لعیا الفت

مدیریت و مهندسی صنایع استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

olfatma-atu.ir

محمدصالح اولیاء

مدیریت و مهندسی صنایع استاد، دانشگاه یزد، ایران

owliamsyazduni.ac.ir

رضا برادران کاظم زاده

مهندسی صنایع دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

rkazemmodares.ac.ir

رضا توکلی مقدم

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه تهران، ایران

tavakoliut.ac.ir

احمد جعفرنژاد

مدیریت صنعتی استاد، دانشگاه تهران، ایران

jafarnjdut.ac.ir

بهروز دری

مدیریت صنعتی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

b-dorricc.sbu.ac.ir

سیما عجمی

مدیریت اطلاعات سلامت دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

ajamimng.mui.ac.ir

سید محمدتقی فاطمی قمی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fatemiaut.ac.ir

مهسا قندهاری

دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

m.ghandehariase.ui.ac.ir

سعیده کتابی

تحقیق در عملیات دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

sketabiyahoo.com

مهدی کرباسیان

قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات، کیفیت دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mkarbasimut-es.ac.ir

نظام الدین مهدوی امیری

تحقیق در عملیات استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

nezammsina.sharif.edu

منصور مومنی

مدیریت صنعتی استاد، دانشگاه تهران، ایران

mmomeniut.ac.ir

علی نقی مصلح شیرازی

مدیریت استاد، دانشگاه شیراز، ایران

an_moslehyahoo.com

غلامرضا نخعی زاده

آمار و داده کاوی Institut für Statistik und Ökonometrie Kollegium am Schloss

nakhaeizadehstatistik.uni-karlsruhe.de

علی زینل همدانی

آمار و مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

hamadanicc.iut.ac.ir

دکتر محمدحسین یارمحمدیان

مدیریت استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

yarmohamadianmng.mui.ac.ir

کارشناس نشریه

آرزو رحیم سلمانی

کارشناس نشریه

pomres.ui.ac.ir