دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1394 

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

صفحه 1-20

حنان عموزادمهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی


3. ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر

صفحه 35-60

امیر حاجی میرزا جان؛ محمدعلی پیرایش؛ فرزاد دهقانیان