سیستم‌های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  مطالعات تاکسونومی در حوزه تولید نه تنها توصیف مناسبی از گروه‌های غالب سازمانی را در اختیار قرار می دهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی‌تری چون بررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیمات تولیدی در هر گروه و نظریه‌پردازی در آن را فراهم می آورد. تحقیقات تاکسونومیک برای شناسایی سیستم‌های تولیدی به تعداد محدود در نقاط مختلف جهان انجام شده است. در این تحقیق، مطالعه تاکسونومیک سیستم‌های تولید در ایران مبتنی بر 9 طبقه تصمیم تولیدی انجام شده است. از تحلیل خوشه‌ای K میانگین برای تحلیل داده ها استفاده شده و چهار خوشه شناسائی گردید . این خوشه‌ها تحت عناوین سیستم‌های تولیدی نابالغ، زیرساختارگراها، بالغ و سبز نامگذاری شدند. همچنین عملکرد کسب و کار این سیستم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده آن بود که سیستم‌های تولیدی در ایران در چهار سطح قراردارند که تفاوت معنی‌داری در عملکرد کسب و کار آنها وجود ندارد؛ بجز اختلافی که سیستم تولیدی نابالغ با بقیه دارد. دلالت‌ها برای هر خوشه و در نهایت محدودیت‌ها و پیشنهادات آورده شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production Systems and their Business Performance in Iran

نویسنده [English]

  • Alireza Pooya
Assistant Professor, Faculty of Economics and Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Taxonomic studies in manufacturing not only give appropriate description of dominated organizational groups, but also provide necessary context for more special studies and theory building in subjects such as performance evaluation and manufacturing decision making. Available taxonomic investigations on manufacturing systems are limited. In this paper, taxonomic study of manufacturing systems has been performed based on nine decision categories in Iran. K-mean cluster analysis has been used and four clusters have been identified as industry average, world class, less developed and developed. Their business performance has been also studied. Findings imply that only the less developed cluster has significant difference in business performance from other clusters. Justification of the four clusters has been discussed and finally, limitations and suggestions have been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • Production systems
  • Production decisions
  • Business Performance
  • Iran
محقر، علی، علیرضا پویا و مهدی منظری حصار .(1384). مدیریت استراتژیک صنعتی، سخن، مشهد: گستر.
 نرم افزارWIMSF330 ورژن1387 وزارت صنایع و معادن سابق.
Adamides, E.D.,Pomonis, N.(in press), "The co-evolution of product, production and supply chain decisions, and the emergence of manufacturing strategy", Int. J. Production Economics.
Aranda, D.A. (2002), "Relationship between operations strategy and size in engineering consulting firms", Int. J. of Service Industry Management,13(3), 263-85.
Berry, W.L., Hill, T.J.(1992), "Linking systems to strategy", Int. J. Operations & Production Management,15(3), 4-15.
Bozarth, C., McDermott, C.(1998), "Configurations in manufacturing strategy: a review and directions for future research", J. of Operations Management,16, 427-439.
Cox, J.F., Blackstone, J.H.(1998), "APICS Dictionary", 9th ed., Falls Charch, VA.
Dangayach, G.S., Deshmukh, S.G. (2001), "Manufacturing strategy: literature review and some issue", Int. J. of Operations & Production Management,21(7),884-932.
Diaz-Garrido, E., Martín-Peña, M.L., García-Muiña, F.E. (2007), "Structural and customizationl practices as elements of content operations strategy", Int. J. of Production Research,45(9), 2119-40.
Fine, C.H., Hax, A.C.(1984),"Manufacturing strategy: A methodology and illustration", Interfaces,15(6),28-46.
Frohlich, M.T., Dixon, J.R.(2001), "A taxonomy of manufacturing strategies revisited" J. of Operations Management ,19 , 541–558.
Großler, A. , Grubner, A.(2006), "An empirical model of the relationships between manufacturing capabilities", Int. J. of Operations & Production Management, 26(5), 458-485.
Hallgren, M., Olhager, J.(2006), "Quantification in manufacturing strategy: A methodology and illustration", Int. J. Production Economics 104,113–124.
Hayes, R.H., Wheelwright, S.C.(1979), "Link manufacturing process and product life cycles", Harvard Business Review 57(1),133–140.
Hayes, R.H., Wheelwright, S.C.(1984), "Restoring our competitive Edje, competing Through manufacturing", John Wiley and son, New York, NY.3-24.
Hill, T.J. (1985)," Manufacturing Strategy, Macmillan", Basingstoke.
Hill, T.J.(1987), "Teaching manufacturing strategy", Int. J. Operations & Production Management, 6(3), 10-20.
Hill T.J.(1993), "Manufacturing strategy, the strategic management of the manufacturing function." 2nd ed, London Business School: The Macmillan Press Ltd.
Hill, T.(1994), "Manufacturing Strategy: Text and Cases", IrWin, Homewood, IL.
Joseph, A.T.(1999), "Formulation of manufacturing strategy", Int.  J. Of Adv. Manuf. Technol. 15, 522-535.
Kim, Y., Lee, J. (1993), "Manufacturing strategy and production system: an integrated framework", J. of Operations Management, 11(1),3-15.
Kotha, S., Orne, D., (1989). "Generic manufacturing strategies: a conceptual synthesis". Strategic Management Journal 10, 211–231.
Lehmann, D.R., )1979(." Market Research and Analysis". Irwin, Homewood,IL.
Martín,M.L., Díaz, E.(2008), "A taxonomy of manufacturing strategies in Spanish companies", Int. J. of Operations & Production Management , 28(5),455-477.
Mathur, A., Dangayach, G.S., Mittal M.L. and Sharma, Milind K.(2011), "Performance measurement in automated Manufacturing",MEASURING BUSINESS EXCELLENCE,15(1),77-91.
Meyer, A., Tsui, A., Hinings, C., )1993(. "Guest coeditors’ introduction: configuration approaches to organizational analysis". Academy of Management Journal 36 (6), 1175–1195.
Miller, D.(1996),"Configurations revisited", Strategic Management Journal, 17(7), 505–512.
Miller, J.G., Roth, A.(1994), "A taxonomy of manufacturing strategies". Management Science 40(3),285–304.
Mills, J.G., Platts, K.W., Gregory, M.(1995), "A framework for the design of manufacturing strategy processes", Int. J. of Operations & Production Management, 15(4),17-40.
Miltenburg, J.(1995)," manufacturing strategy", productivity Press, Portland, OR
Misterek, S.D., Schorder, R. and Bates, K.A. (1992)," The nature of the link between manufacturing strategy and organizational culture, in Voss, C.A. (Ed.)", Manufacturing Strategy, Process and Content, Chapman & Hall, London.
Mohanty, R.P., Deshmukh, S.G.(1999), "Evaluating manufacturing strategy for a learning organization: a case", Int. J. of Operations & Production Management,19(3), 308-327.
Nunnally, J.C. (1978), "Psychometric Theory", 2nd ed., McGraw-Hill, New York, NY.
Pine, B.J., Victor, B. and Boynton, A.C. (1993)," Making mass customization work, Harvard Business Review", September-October,108-19.
Qi, Y., Sum, C.C., Zhao, X.(2009), "Simultaneous effects of functional involvement and improvement programs on manufacturing and financial performance in Chinese firms", Int. J.of Operations & Production Management, 29(6),636-662.
Oltra, M.J., Maroto, C., Segura, B.(2005), "Operations strategy configurations in project process firms", Int. J. of Operations & Production Management 25(5), 429-448.
Pine, B.J., Victor, B. and Boynton, A.C. (1993),"Making mass customization work, Harvard Business Review", September-October, 108-19.
Richardson, P., Taylor, A., Gordon, J. (1985), "A strategic approach to evaluating manufacturing performance". Interfaces 15(6),15–27.
Roth, A.V.(1989),"Linking manufacturing strategy and performance: an empirical investigation." In: Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Academy of Management, Washington, DC.
Sakakibara, S., Flynn, B.B., Schroeder, R.G. and Morris, W.T. (1997)," The impact of just-in-time manufacturing and its infrastructure on manufacturing performance", Management Science,43(9), 1246-57.
Samson, D. (1990), "A decision analysis based system for formulating manufacturing strategy", J. of Intelligent manufacturing1 , 105-115.
Skinner, W. (1969), "Manufacturing, missing link in corporate strategy", Harvard Business Review, May-June,136-45.
Soni, G. and Kodali, R.(2011)," The strategic fit between ‘‘competitive strategy’’ and ‘‘supply chain strategy’’ in Indian manufacturing industry:an empirical approach," MEASURING BUSINESS EXCELLENCE , 15(2) , 70-89.
Tan, K., Platts, K.(2004), "The connectance model revised: A tool For manufacturing objective deployement", J. of manufacturing Technology management15(2).
Thun, J.H.(2007), "Empirical analysis of manufacturing strategy implementation", Int. J.of Production Economics, doi:10.1016/j.ijpe.2007.09.005
Voss, C.A.(2005), "ORIGINAL PAPER Alternative paradigms for manufacturing strategy", Int. J. of Operations & Production Management, 25(1)2,1211-1222.
Wainwright, C.E.R., Bateman, N.(1998), "Auditing system flexibility in the context of manufacturing strategy information" , Int. J. of Physical Distribution & Logistics Management, 28(9/10), 724-740.
Wheelwright, S.(1978)," Reflecting corporate strategy in manufacturing decisions", Business Horizpns, February, 57-66.
Zhao, X., Sum, C.C., Qi, Y., Zhang, H, Lee,T.S.(2006), "A taxonomy of manufacturing strategies in China", J. of Operations Management 24,621–636.