داوران سال 1401

نام خانوادگی نام کشور وابستگی سازمانی  پست الکترونیکی شناسه پژوهشگر (ORCID)
ابراهیم پور مصطفی ایران دانشگاه گیلان m.ebrahimpour@guilan.ac.ir 0000-0003-0410-6374
احمدی زاد آرمان ایران دانشگاه کردستان a.ahmadizad1984@gmail.com  
ارباب شیرانی بهروز ایران دانشگاه صنعتی اصفهان ashirani@iut.ac.ir 0000-0001-0000-000X
بهاری آرمان ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان arman_bahari@aut.ac.ir 0000-0002-2706-3541
بهشتی نیا محمد علی ایران دانشگاه سمنان beheshtinia@semnan.ac.ir  
بهلولی علی ایران دانشگاه اصفهان bohlooli@eng.ui.ac.ir 0000-0003-2678-8281
تیموری احسان ایران دانشگاه علامه طباطبایی ehsant12@gmail.com  
جمالی غلامرضا ایران دانشگاه خلیج فارس gjamali@pgu.ac.ir 0000-0002-2994-9143
جهانیان سعید ایران دانشگاه اصفهان s.jahanyan@ase.ui.ac.ir 0000-0002-6084-6708
حاجی غلام سریزدی علی ایران موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد a.saryazdi@iju.ir 0000-0002-1698-8389
حاجی مرادی امیر ایران دانشگاه یزد amir.moradi1367@gmail.com  
حامدی مریم ایران دانشگاه پیام نور، تهران، ایران hamedi@pnu.ac.ir 0000-0003-2551-1571
حسنوی رضا ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر hosnavi@mut.ac.ir 0000-0000-0000-000X
حسین زاده مهناز ایران دانشگاه تهران mhosseinzadeh@ut.ac.ir  
خاشعی مهدی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان khashei@cc.iut.ac.ir  
دژطاهریان مریم ایران دانشگاه اصفهان dezhtaherianmaryam@yahoo.com 0000-0002-2952-2641
دهقانی سریزدی محمد ایران دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ie.dehghani@gmail.com  
راد عباس ایران دانشگاه شهید بهشتی a-raad@sbu.ac.ir  
ربیعه مسعود ایران دانشگاه شهید بهشتی masood.rabieh@gmail.com 0000-0001-6572-6118
رحمانی مرتضی ایران پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف rahmanimr@yahoo.com  
رهدار محبعلی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان m.ali.rahdar@eng.usb.ac.ir 0000-0003-2054-3099
زارعی عظیم ایران دانشگاه سمنان a_zarei@semnan.ac.ir 0000-0002-8719-6338
شاکر فاطمه ایران دانشگاه اصفهان f.shaker@ase.ui.ac.ir 0000-0002-6487-3607
شاهین آرش ایران دانشگاه اصفهان arashshahin@hotmail.com 0000-0002-7857-9476
شیخ رضا ایران   resheikh@gmail.com  
شیشه بری داوود ایران دانشگاه یزد shishebori@yazd.ac.ir  
صحرائیان راشد ایران دانشگاه شاهد sahraeian@shahed.ac.ir 0000-0003-0613-3595
صفائی عبدالستار ایران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل s.safaei@nit.ac.ir  
صیادی تورانلو حسین ایران دانشگاه میبد h.sayyadi@meybod.ac.ir 0000-0001-9418-8187
عباسی رضا ایران دانشگاه شاهد r.abbasi@shahed.ac.ir  
عبداله زاده مقدم سهراب ایران دانشگاه صنعتی ارومیه s.abdollahzadeh@uut.ac.ir 0000-0002-8216-6623
عبدالهی بهزاد ایران دانشگاه تهران behzad.abdolahi812@gmail.com  
علوی سمیه ایران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی somayeh_alavi61@yahoo.com  
عیدی علیرضا ایران دانشگاه کردستان alireza.eydi@uok.ac.ir 0000-0000-0000-000X
غلامیان محمدرضا ایران دانشگاه علم و صنعت gholamian@iust.ac.ir 0000-0002-5135-5237
فتحعلی جعفر ایران دانشگاه شاهرود fathali@shahroodut.ac.ir 0000-0003-1397-8529
قاسمیان صاحبی ایمن ایران دانشگاه تهران iman.ghasemian@ut.ac.ir 0000-0001-9761-7434
قندهاری مهسا ایران دانشگاه اصفهان ghandehary@yahoo.com  
کاظم‌زاده برادران ایران دانشگاه تربیت مدرس rkazem@modares.ac.ir 0000-0001-5990-829X
کاظمی مصطفی ایران دانشگاه فردوسی مشهد kazemi@um.ac.ir  
کتابی سعیده ایران دانشگاه اصفهان sketabi@yahoo.com 0000000267785645
کرباسیان مهدی ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر mkarbasi@mut-es.ac.ir 0000-0001-9132-5078
گلی علیرضا ایران دانشگاه اصفهان goli.a@eng.ui.ac.ir 0000-0001-9535-9902
محمدی زنجیرانی داریوش ایران دانشگاه اصفهان dar_mohamadi@yahoo.com  
مروتی شریف آبادی علی ایران دانشگاه یزد alimorovati_ut@yahoo.com  
مهتدی محمد مهدی ایران دانشگاه امام حسین (ع) mehdi.mohtadi@gmail.com  
ناجی عظیمی زهرا ایران دانشگاه فردوسی مشهد zahranaji@yahoo.com  
نجفی امیر ایران دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران asdnjf@gmail.com  
نیرومند مرجان ایران دانشگاه اصفهان marjanniroumand@gmail.com  
یوسف زاده حمیدرضا ایران دانشگاه پیام نور hzadeh1979@gmail.com 0000-0002-9850-2900
یوسفی ام البنین ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان yousefi_1302@yahoo.com