اهداف و چشم انداز

نشریه مدیریت تولید و عملیات مقالات اصیل پژوهشی و  نوآورانه ای را منتشر می کند که پتانسیل چشمگیری برای طرح در زمینه تولید و مدیریت عملیات، از نظر تئوری و عملی، در هر دو بخش صنعت تولید و خدمات، هم در بخش خصوصی و هم عمومی را دارند.

این نشریه تمام جنبه های مدیریت تولید و عملیات را پوشش می دهد. به طور خاص این نشریه موضوعات زیر را پوشش می دهد.

مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی

مدیریت و کنترل پروژه

لجستیک و زنجیره تامین و توزیع

ارزیابی کار و زمان- ارگونومی

برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری -  قابلیت اطمینان - مدیریت ریسک

طراحی سیستم‌های صنعتی(استقرار،مکان یابی،انبار و حمل و نقل)

توالی عملیات و زمان بندی

برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها

برنامه ریزی ساخت و تولید

تئوری صف و فرآیندهای تصادفی

داده کاوی و تحلیل های آماری

تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی

اقتصاد مهندسی

برنامه ریزی اعداد صحیح - گراف و شبکه

تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی

روشهای فرا ابتکاری- هوش مصنوعی

تحلیل پوششی داده ها

کنترل بهینه - بهینه سازی

سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات

مدیریت انرژی

مدیریت تکنولوژی و نوآوری - مدیریت دانش