داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

کشور

وابستگی سازمانی

 پست الکترونیکی

شناسه پژوهشگر (ORCID)

اشتراک در Publons، ISI، Scopus

زهرا

شکرچی زاده

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

za.shekarchi@gmail.com

 

 

ام البنین

یوسفی

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

yousefi_1302@yahoo.com

 

 

محمدحسین

یارمحمدیان

ایران

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

yarmohamadian@mng.mui.ac.ir

0000-0002-4711-3163

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14323781400

وحید

روح العلم

ایران

دانشگاه خوارزمی

vrooholelm@gmail.com

0000-0002-4476-8332

 

سمیه

علوی

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

somayeh_alavi61@yahoo.com

 

 

سید محمد علی

خاتمی فیروزآبادی

ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

smakhf@hotmail.com

0000-0003-0903-6184

 

داوود

شیشه بری

ایران

دانشگاه یزد

shishebori@yazd.ac.ir

 

https://publons.com/researcher/3168433/davood-shishebori/

فرانک

حسین زاده سلجوقی

ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

saljooghi@math.usb.ac.ir

 

 

راشد

صحرائیان

ایران

دانشگاه شاهد

sahraeian@shahed.ac.ir

0000-0003-0613-3595

https://publons.com/researcher/1573461/rashed-sahraeian

سعید

دولابی

ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

saeeddoulabi1990@gmail.com

 

 

سروش

صفرزاده

ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

s.safarzadeh@in.iut.ac.ir

 

 

سعید

جهانیان

ایران

دانشگاه اصفهان

s.jahanyan@ase.ui.ac.ir

0000-0002-6084-6708

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36933932000

سهراب

عبداله زاده مقدم

ایران

دانشگاه صنعتی ارومیه

s.abdollahzadeh@uut.ac.ir

0000-0002-8216-6623

https://publons.com/researcher/3575511/sohrab-abdollahzadeh

محمد رضا

فتحی

ایران

دانشگاه تهران

reza.fathi@ut.ac.ir

 

 

مرتضی

رحمانی

ایران

دانشگاهی صنعتی شریف

rahmanimr@yahoo.com

 

 

اکبر

رحیمی

ایران

دانشگاه شهید بهشتی

rahimi_akr@yahoo.com

0000-0003-2846-1223

 

رکسانا

فکری

ایران

دانشگاه پیام نور، ایران

r.fekri@pnu.ac.ir

 

 

رضا

عباسی

ایران

دانشگاه شاهد

r.abbasi@shahed.ac.ir

 

 

امیر

پرنیانی فرد

چین

Glasgow College, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China.

parniani@hotmail.com

0000-0002-0760-2149

https://publons.com/researcher/1407096/amir-parnianifard/

ناصر

شهسواری پور

ایران

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

n.shahsavari@vru.ac.ir

0000-0002-8671-7672

 

نسیبه

جنتیان

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

n.janatyan@yahoo.com

0000-0002-2593-1042

 

نورالدین

دبیری

ایران

دانشگاه گلستان

n.dabiri@gu.ac.ir

 

 

مهدی

کرباسیان

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mkarbasi@mut-es.ac.ir

0000-0001-9132-5078

https://www.webofscience.com/wos/author/record/O-5739-2016

مهناز

حسین زاده

ایران

دانشگاه تهران

mhosseinzadeh@ut.ac.ir

 

 

محمد مهدی

مهتدی

ایران

دانشگاه امام حسین (ع)

mehdi.mohtadi@gmail.com

 

 

مریم

کولیایی

استرالیا

دانشگاه تربیت مدرس

maryamkolyaie@gmail.com

 

 

مرجان

نیرومند

ایران

دانشگاه اصفهان

marjanniroumand@gmail.com

 

 

مصطفی

زندیه

ایران

دانشگاه شهید بهشتی

m_zandieh@sbu.ac.ir

0000-0003-1209-9514

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24339847100

مجید

محمدشفیعی

ایران

دانشگاه اصفهان

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

 

https://publons.com/researcher/1537335/majid-mohammad-shafiee/

مهدی

سیف برقی

ایران

دانشگاه الزهرا

m.seifbarghy@alzahra.ac.ir

 

 

مصطفی

ابراهیم پور

ایران

دانشگاه گیلان

m.ebrahimpour@guilan.ac.ir

 

 

محمد

شیخ علیشاهی

ایران

دانشگاه تهران

m.alishahi@ut.ac.ir

 

 

مصطفی

کاظمی

ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

kazemi@um.ac.ir

 

 

ایمن

قاسمیان صاحبی

ایران

دانشگاه تهران

iman.ghasemian@ut.ac.ir

 

 

محمد

دهقانی سریزدی

ایران

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

ie.dehghani@gmail.com

 

 

حمیدرضا

یوسف زاده

ایران

دانشگاه پیام نور، ایران

hzadeh1979@gmail.com

0000-0002-9850-2900

https://publons.com/wos-op/researcher/AAD-3249-2022

حسین

دستخوان

ایران

دانشگاه خوارزمی

 hdastkhan@khu.ac.ir

 

https://publons.com/researcher/4815694/hossein-dastkhan/

مریم

حامدی

ایران

دانشگاه پیام نور، ایران

hamedi@pnu.ac.ir

0000-0003-2551-1571

 

هادی

بالوئی جام خانه

ایران

دانشگاه خلیج فارس

hadibalouei@yahoo.com

0000-0001-5250-7127

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199091319

هادی

تیموری

ایران

دانشگاه اصفهان

h.teimouri@ase.ui.ac.ir

 

 

علیرضا

گلی

ایران

دانشگاه اصفهان

goli.a@eng.ui.ac.ir

0000-0001-9535-9902

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57090489100

غلامرضا

جمالی

ایران

دانشگاه خلیج فارس

gjamali@pgu.ac.ir

0000-0002-2994-9143

https://publons.com/researcher/2968412/gholamreza-jamali/

محمدرضا

غلامیان

ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

gholamian@iust.ac.ir

0000-0002-5135-5237

https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-9354-2016

مهسا

قندهاری

ایران

دانشگاه اصفهان

ghandehary@yahoo.com

 

https://publons.com/researcher/3345178/mahsa-ghandehari

جعفر

فتحعلی

ایران

دانشگاه صنعتی شاهرود

fathali@shahroodut.ac.ir

0000-0003-1397-8529

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15059811000

فاطمه

شاکر

ایران

دانشگاه اصفهان

f.shaker@ase.ui.ac.ir

0000-0002-6487-3607

https://publons.com/researcher/4618141/fatemeh-shaker

احسان

تیموری

ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

ehsant12@gmail.com

 

 

مریم

دژطاهریان

ایران

دانشگاه اصفهان

dezhtaherianmaryam@yahoo.com

0000-0002-2952-2641

https://publons.com/researcher/3768369/maryam-dezhtaherian/

داریوش

محمدی زنجیرانی

ایران

دانشگاه اصفهان

dar_mohamadi@yahoo.com

 

 

علی

بهلولی

ایران

دانشگاه اصفهان

bohlooli@eng.ui.ac.ir

0000-0003-2678-8281

https://publons.com/researcher/1983767/hadi-balouei-jamkhaneh/

بهزاد

عبدالهی

ایران

دانشگاه تهران

behzad.abdolahi812@gmail.com

 

 

محمد علی

بهشتی نیا

ایران

دانشگاه سمنان

beheshtinia@semnan.ac.ir

 

 

آرمان

بهاری

ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

arman_bahari@aut.ac.ir

0000-0002-2706-3541

https://publons.com/researcher/4505430/arman-bahari/

آرش

شاهین

ایران

دانشگاه اصفهان

arashshahin@hotmail.com

0000-0002-7857-9476

https://publons.com/researcher/689293/arash-shahin/

عباس

راد

ایران

دانشگاه شهید بهشتی

a-raad@sbu.ac.ir

 

 

امیرمحمد

خطیبی

ایران

دانشگاه اصفهان

amirmohammad.khatibi@gmail.com

 

 

حمزه

امین طهماسبی

ایران

دانشگاه گیلان

amintahmasbi@guilan.ac.ir

 

 

امیر

فکور ثقیه

ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

amf@um.ac.ir

 

 

علی

جمشیدی

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

alijamshidi63@yahoo.com

 

 

علی

گهرشناسان

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

aligsh.mailbox@gmail.com

0000-0002-5112-5001

 

سید اکبر

نیلی پور طباطبایی

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akbarnilipour@yahoo.com

 

 

امیرعباس

نجفی

ایران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

aanajafi@kntu.ac.ir

 

 

عظیم

زارعی

ایران

دانشگاه سمنان

a_zarei@semnan.ac.ir

0000-0002-8719-6338

 

علی

حاجی غلام سریزدی

ایران

موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

a.saryazdi@iju.ir

0000-0002-1698-8389

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202996610

آرزو

عتیقه‌چیان

ایران

دانشگاه اصفهان

a.atighehchian@gmail.com

 

 

آرمان

احمدی زاد

ایران

دانشگاه کردستان

a.ahmadizad1984@gmail.com