داوران سال 1398

نام خانوادگی

نام

کشور

سمت / سازمان

 پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی publons

ابراهیمی

سید بابک

ایران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

b_ebrahimi@kntu.ac.ir

 

اسماعیلیان

مجید

ایران

دانشگاه اصفهان

majid_esmaelian@yahoo.com

ایران پور

مهدی

ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

mehdi.iranpour.m@gmail.com

آذر

عادل

ایران

دانشگاه تربیت مدرس

azara@modares.ac.ir

 

بهاری

آرمان

ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

arman_bahari@aut.ac.ir

https://publons.com/researcher/1620148/arman-bahari/

بهشتی نیا

محمد علی

ایران

دانشگاه سمنان

beheshtinia@semnan.ac.ir

 

پرنیانی فرد

امیر

مالزی

دانشگاه پوترا مالزی ، سردانگ ، مالزی

parniani@hotmail.com

https://publons.com/researcher/1407096/amir-parnianifard/publications/

جنتیان

نسیبه

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

n.janatyan@yahoo.com

 

جهانیان

سعید

ایران

دانشگاه اصفهان

s.jahanyan@ase.ui.ac.ir

 

جوانشیر

حسن

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

h_javanshir@azad.ac.ir

 

حسین زاده

مهناز

ایران

دانشگاه تهران

mhosseinzadeh@ut.ac.ir

 

خاتمی فیروزآبادی

سید محمد علی

ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

smakhf@hotmail.com

 

خاشعی

مهدی

ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

khashei@cc.iut.ac.ir

 

رجب زاده

علی

ایران

دانشگاه تربیت مدرس

alirajabzadeh@modares.ac.ir

زندیه

مصطفی

ایران

دانشگاه شهید بهشتی

m_zandieh@sbu.ac.ir

 

شاکر

فاطمه

ایران

دانشگاه اصفهان

f.shaker@ase.ui.ac.ir

 

شاهین

آرش

ایران

دانشگاه اصفهان

arashshahin@hotmail.com

https://publons.com/researcher/689293/arash-shahin/

شخصی نیائی

مجید

ایران

دانشگاه یزد

m.niaei@yazd.ac.ir

 

شریفی

محمدرضا

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

v110.sharifi@gmail.com

 

شکرچی زاده

زهرا

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

za.shekarchi@gmail.com

 

شیخ علیشاهی

محمد

ایران

دانشگاه تهران

m.alishahi@ut.ac.ir

 

شیشه بری

داوود

ایران

دانشگاه یزد

shishebori@yazd.ac.ir

https://publons.com/researcher/3168433/davood-shishebori/

صادقیان

رامین

ایران

دانشگاه پیام نور، تهران

ramin_sadeghian@yahoo.com

عبداله زاده مقدم

سهراب

ایران

دانشگاه صنعتی ارومیه

s.abdollahzadeh@uut.ac.ir

 

عتیقه‌چیان

آرزو

ایران

دانشگاه اصفهان

a.atighehchian@gmail.com

 

علیزاده

بهروز

ایران

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

brz_alizadeh@yahoo.com

 

عیدی

علیرضا

ایران

دانشگاه کردستان

alireza.eydi@uok.ac.ir

 

قاسمیان صاحبی

ایمن

ایران

دانشگاه تهران

iman.ghasemian@ut.ac.ir

 

کرباسیان

مهدی

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mkarbasi@mut-es.ac.ir

 

کیانفر

کامران

ایران

دانشگاه اصفهان

kianfar.kamran@gmail.com

 

محتشمی

علی

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

mohtashami@qiau.ac.ir

 

محقر

علی

ایران

دانشگاه تهران

amohaghar@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/3193297/ali-mohaghar/

محمدشفیعی

مجید

ایران

دانشگاه اصفهان

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/1537335/majid-mohammad-shafiee/

محمدی زنجیرانی

داریوش

ایران

دانشگاه اصفهان

dar_mohamadi@yahoo.com

معزز

هاشم

ایران

دانشگاه تهران

h.moazzez@ut.ac.ir

 

نصراللهی

مهدی

ایران

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

m.nasrollahi@soc.ikiu.ac.ir

 

نیلی پور طباطبایی

سید اکبر

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akbarnilipour@yahoo.com

 

هنرور

محبوبه

ایران

دانشگاه یزد

mhonarvar@yazd.ac.ir

 

یوسفی

ام البنین

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

yousefi_1302@yahoo.com