داوران سال 1399

نام خانوادگی

نام

کشور

سمت / سازمان

 پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی publons

اسماعیلیان

مجید

ایران

دانشگاه اصفهان

majid_esmaelian@yahoo.com

 

انصاری

آذرنوش

ایران

دانشگاه اصفهان

noosh.azar@gmail.com

https://publons.com/researcher/1461756/azarnoush-ansari/

بالوئی جام خانه

هادی

ایران

دانشگاه خلیج فارس

hadibalouei@yahoo.com

https://publons.com/researcher/1983767/hadi-balouei-jamkhaneh/

بهاری

آرمان

ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

arman_bahari@aut.ac.ir

https://publons.com/researcher/4505430/arman-bahari/

پرنیانی فرد

امیر

مالزی

دانشگاه پوترا مالزی ، سردانگ ، مالزی

parniani@hotmail.com

https://publons.com/researcher/1407096/amir-parnianifard/

پور جواد

احسان

کانادا

Department of Mathematics and Industrial Engineering, Polytechnique Montreal, Canada

ehsan.pourjavad@polymtl.ca

 

پیرایش

محمدعلی

ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

pirayesh@um.ac.ir

https://publons.com/researcher/3364436/mohammadali-pirayesh/

تیموری

احسان

ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

ehsant12@gmail.com

 

جمالی

غلامرضا

ایران

دانشگاه خلیج فارس

gh_jamali@yahoo.com

https://publons.com/researcher/2968412/gholamreza-jamali/

جنتیان

نسیبه

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

n.janatyan@yahoo.com

 

حاجی آقایی کشتلی

مصطفی

ایران

دانشگاه علم و فناوری مازندران

mostafahaji@mazust.ac.ir

 

حسین زاده

مهناز

ایران

دانشگاه تهران

mhosseinzadeh@ut.ac.ir

 

حسین زاده سلجوقی

فرانک

ایران

دانشگاه سیستان و بلوچستان

saljooghi@math.usb.ac.ir

 

خطیبی

امیرمحمد

ایران

دانشگاه اصفهان

amirmohammad.khatibi@gmail.com

دبیری

نورالدین

ایران

دانشگاه گلستان

n.dabiri@gu.ac.ir

 

دژطاهریان

مریم

ایران

دانشگاه اصفهان

dezhtaherianmaryam@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3768369/maryam-dezhtaherian/

دستخوان

حسین

ایران

دانشگاه خوارزمی

hosseindastkhan@gmail.com

https://publons.com/researcher/4815694/hossein-dastkhan/

دهقان نیری

محمود

ایران

دانشگاه تربیت مدرس

mdnayeri@modares.ac.ir

 

ربیعه

مسعود

ایران

دانشگاه شهید بهشتی

masood.rabieh@gmail.com

 

رجب زاده

علی

ایران

دانشگاه تربیت مدرس

alirajabzadeh@modares.ac.ir

https://publons.com/researcher/3069154/ali-rajabzadeh-ghatari/

رحیمی

اکبر

ایران

دانشگاه شهید بهشتی تهران

rahimi_akr@yahoo.com

 

روح العلم

وحید

ایران

دانشگاه خوارزمی

vrooholelm@gmail.com

 

زارعی

عظیم

ایران

دانشگاه سمنان

a_zarei@semnan.ac.ir

 

سمیع زاده

رضا

ایران

دانشگاه الزهرا

rsamizadeh@gmail.com

 

سیف برقی

مهدی

ایران

دانشگاه الزهرا

m.seifbarghy@alzahra.ac.ir

 

شاکر

فاطمه

ایران

دانشگاه اصفهان

f.shaker@ase.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/4618141/fatemeh-shaker/

شاهین

آرش

ایران

دانشگاه اصفهان

arashshahin@hotmail.com

https://publons.com/researcher/689293/arash-shahin/

شفایی

مهدی

ایران

دانشگاه اصفهان

mahdishafaei@yahoo.com

 

شفیعی

ساناز

ایران

دانشگاه تربیت مدرس

shafiee.sanazit@gmail.om

https://publons.com/researcher/3805228/sanaz-shafiee/

شکرچی زاده

زهرا

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

za.shekarchi@gmail.com

 

صادقیان

رامین

ایران

دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

ramin_sadeghian@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3066253/ramin-sadeghian/

صالح زاده

رضا

ایران

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

r_reza99@yahoo.com

 

صحرائیان

راشد

ایران

دانشگاه شاهد

sahraeian@shahed.ac.ir

https://publons.com/researcher/1573461/rashed-sahraeian/

عباسی

رضا

ایران

دانشگاه شاهد

r.abbasi@shahed.ac.ir

 

عبداله زاده مقدم

سهراب

ایران

دانشگاه صنعتی ارومیه

s.abdollahzadeh@uut.ac.ir

https://publons.com/researcher/3575511/sohrab-abdollahzadeh/

عیدی

علیرضا

ایران

دانشگاه کردستان

alireza.eydi@uok.ac.ir

https://publons.com/researcher/3609842/alireza-eydi/

فتحعلی

جعفر

ایران

دانشگاه صنعتی شاهرود

fathali@shahroodut.ac.ir

 

فتحی

محمد رضا

ایران

دانشگاه تهران

reza.fathi@ut.ac.ir

 

فکری

رکسانا

ایران

دانشگاه پیام نور،

r.fekri@pnu.ac.ir

 

فکور ثقیه

امیر

ایران

دانشگاه فردوسی مشهد

amf@um.ac.ir

 

قاسمیان صاحبی

ایمن

ایران

دانشگاه تهران

iman.ghasemian@ut.ac.ir

 

قندهاری

مهسا

ایران

دانشگاه اصفهان

ghandehary@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3345178/mahsa-ghandehari/

کاظمی

عالیه

ایران

دانشگاه تهران

aliyehkazemi@ut.ac.ir

https://publons.com/researcher/479030/aliyeh-kazemi/

کتابی

سعیده

ایران

دانشگاه اصفهان

sketabi@yahoo.com

 

کرباسیان

مهدی

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mkarbasi@mut-es.ac.ir

 

محمدشفیعی

مجید

ایران

دانشگاه اصفهان

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

https://publons.com/researcher/1537335/majid-mohammad-shafiee/

محمدی زنجیرانی

داریوش

ایران

دانشگاه اصفهان

dar_mohamadi@yahoo.com

 

ناجی عظیمی

زهرا

ایران

دانشگاه فردوسی

zahranaji@yahoo.com

 

یوسفی

ام البنین

ایران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

yousefi_1302@yahoo.com