دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های معتبر کشور اقدام به انتشار فصلنامه علمی مدیریت تولید و عملیات نموده است. هدف این مجله، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مدیریت تولید و عملیات می باشد. مأموریت مجله علمی – پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، ارائه آخرین دستآوردهای علمی در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع و رشته های مرتبط در سیستم های صنعتی و همچنین خدماتی از جمله سلامت، گردشگری و حمل ونقل می باشد. هدف این مجله، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار وnv توزیع اطلاعات در زمینه مدیریت تولید و عملیات می باشد.

  مجله مدیریت تولید و عملیات بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (طی نامه شماره 15734/11/3/89 مورخ 15/6/89 ) دارای درجه علمی-پژوهشی است و در پایگاههای استنادی SIDو magiran نمایه می شود. لذا از استادان، دانشجویان، محققان و صاحبنظران دعوت می شود تا با مطالعه شیوه نامه تدوین مقالات، آثار و مقالات علمی- پژوهشی خود را جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند.