درباره نشریه

عنوان نشریه: پژوهش در مدیریت تولید و عملیات

عنوان موازی: Research in Production and Operations Management

این نشریه بر اساس مجوز ارشاد به شماره 21788 در تاریخ 1402/03/08 به نام «پژوهش در مدیریت تولید و عملیات» تغییر یافت.

عنوان قبلی: مدیریت تولید و عملیات ، Production and Operations Management 

این نشریه همچنین با نام «Journal of Production and operations management» نیز شناخته می شود.

ناشر: دانشگاه اصفهان

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

سردبیر: دکتر آرش شاهین

مدیر مسئول: دکتر مجید اسماعیلیان

شاپای الکترونیکی: 0329-2981

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و انگلیسی

نوبت انتشار: فصلنامه (این نشریه تا پایان سال 1398 به صورت دو فصلنامه منتشر شده است.)

شروع انتشار: پاییز و زمستان 1389

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه ها:  برای هزینه های انتشار در مجموع، مبلغ 5,000,000 ریال دریافت می شود (هزینه بررسی اولیه 1,500,000 ریال است و در صورت پذیرش مقاله توسط داوران، 3,500,000 ریال برای هزینه ویراستاری و صفحه آرایی دریافت می شود.) مقالات انگلیسی شامل دریافت هزینه نمی شوند. دسترسی و دانلود مقالات منتشر شده رایگان است. هیچ هزینه اضافی برای Open Access دریافت نمی شود.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

پایگاه های نمایه کننده: ISC,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, Civilica

 این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.

 خط مشی سرقت ادبی: نویسنده (نویسندگان) باید از سرقت ادبی از هر نوع خودداری کنند و در صورت اصالت متن، از اصل مالکیت معنوی و مالکیت مشترک داده ها تبعیت کنند. مشاهدات جدید با نشان دادن امکان تکرارپذیری آزمایش ها به عنوان سرقت ادبی تفسیر نمی شود، مشروط بر اینکه داده هایی که باید تأیید شوند به صراحت نقل شده باشند. 

نشریه مدیریت تولید و عملیات هر مورد سرقت ادبی را بر اساس معیارهای خود قضاوت می کند. اگر سرقت ادبی توسط ویراستاران، داوران یا هیات تحریریه در هر مرحله از انتشار، قبل یا بعد از پذیرش، در حین ویرایش یا در مرحله اثبات صفحه شناسایی شود، به نویسنده یا نویسنده‌ها هشدار داده شده  و از او خواسته می شود تا متن را بازنویسی کند و به منابع اصلی استناد دقیق بدهد. اگر سرقت ادبی گسترده باشد، ممکن است مقاله رد شود.

در صورت تشخیص سرقت علمی گسترده پس از انتشار مقاله، مقاله از آرشیو حذف می‌شود، این سرقت ادبی در سایت نشریه اعلام می‌شود و نام (نویسنده یا نویسندگان) در لیست سیاه قرار می‌گیرد.