اولویت بندی طرح‌های بهبود EFQM با استفاده ازAHP گروهی-فازی و ماتریس تلاش-موفقیت؛ مطالعه موردی: یک صنعت تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در راستای انجام این تحقیق، پس از آنکه خودارزیابی براساس مدل EFQM از سوی صاحبنظران صنعت انجام شد، پروژه‌های بهبود استخراج گردید. مسلماً پروژه‌هایی باید اجرا شوند که بیشترین بهبود را ایجاد نمایند. انتخاب شاخص‌های مناسب، ازجمله "میزان منابع مورد نیاز"، "میزان تأثیر بر ذی‌نفعان" و "احتمال موفقیت پروژه" تأثیر بسزایی در انتخاب دارند؛ که این شاخص‌ها در ماتریس تلاش-موفقیت مدنظر قرار گرفته‌اند. همچنین، ازآنجا که هر پروژه به یکی از معیارهای EFQM وابسته است، وزن این معیارها نیز بومی شده‌ است. در نرم‌افزار طراحی شده در این تحقیق، ازیک سو، مکانیزم امتیازدهی پروژه‌ها براساس ماتریس تلاش-موفقیت، و ازسوی دیگر، امکان تعیین وزن بومی با استفاده از روش AHP گروهی-فازی تعبیه شده است. در این مقاله نحوه اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود توسط نرم‌افزار نیز تشریح شده است. در نهایت، خروجی این روش، نرم‌افزار و تحقیق، تعیین پروژه‌هایی است که بیشترین بهبود را برای صنعت در بر دارند و در اولویت بالاتری قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Improvement Projects of EFQM by Fuzzy Group AHP and Try-Success Matrix The Case of a Manufacturing Industry

نویسندگان [English]

  • Seyed javad Mosa kassamy 1
  • Mohammad Rokni 2
  • Amir Hossein Okhravi 3
1 M.Sc. in Industrial Engineering Emam Hoseen (ع), University of Technology
2 M.Sc. in EMBA, Industrial Management Institue,
3 M.Sc. in Industrial manegement , University of Ferdoosi
چکیده [English]

The aim of this paper is to prioritize projects by a new approach. For prioritizing EFQM projects, self-assessment is conducted by industry experts and then, improvement projects are determined. For these projects, “prioritizing” is the main problem in organizations. Because of resource constraints, those projects should be selected and implemented that provide most benefits. Selecting the appropriate indicators, such as "quantity of required resources", "impact on stakeholders" and "probability of project success" can significantly influence selection of projects. These indicators have been considered in the Try-Success matrix. Also, since each project is depended on the EFQM’s criteria, the weights of the criteria have been localized. In the designed software of this study, the scoring mechanism is based on Try-Success matrix, and the local weights are determined by Fuzzy-group AHP. In this paper, the application of software in prioritization of projects has been also addressed. The output of this approach together with software and investigation, are the determined projects that have higher priorities and provide considerable improvement to the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy-group AHP
  • EFQM
  • Try-Success matrix
  • Software
آذر، عادل و فرجی، حجت، (1381). علم مدیریت فازی، تهران: اجتماع،
اخروی، امیرحسین، (1389). شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت، برمبنای معیارهای TQM و تعیین اولویت آنها با اسـتفاده از AHP گروهی- فازی؛ مطالعه موردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
اخروی، امیرحسین. a(1390). طبقه‌بندی مراکز و تأسیسات در پدافند غیرعامل: مدلی تلفیقی با توجه به وضع موجود و AHP فازی، سومین همایش ملی علمی پژوهشی پدافند غیرعامل، دانشگاه ایلام.
اخروی، امیرحسین. b(1390). "ارزیابی و نیازسنجی آموزش مهندسی: کاربردی از روش  AHP فازی"، دومین کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به آینده، دانشگاه اصفهان.
ثابتی صالح، الهام. (1388). "ارائه مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی برای رتبه‌بندی شرکت‌های متقاضی تأمین مالی بانک‌ها،  (مطالعه موردی: پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)"، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
ثریایی، سید علی؛ نوری فر، راحله و حیدرزاده، ارمغان .(1385). "اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نیروی انسانیبا استفاده از"AHP-Fuzzy، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.
شیشه‌بری، داوود و حجازی، سید رضا .(1389). "به کارگیری تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی با هدف انتخاب کاراترین روش ارتقای بهره‌وری"، نشریه تخصصی‌گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران،  43( 1)، 59- 66.
میرزایی، حمیدرضا؛ رجوعی، مرتضی و اخروی، امیرحسین (1390)،."تدوین راهبردهای مجتمع‌های دامداری شیری با استفاده ازAHP گروهی- فازی"، نشریه علمی-پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی،  25،( 4).
ناظمی، شمس الدین؛ کاظمی، مصطفی و اخروی، امیرحسین .(1389). "اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتی"، دوفصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، 4 (2)، 183-210.
نجفی، اسداله و کریمی پور، مهدی.(1388). "بهینه‌سازی در بخش‌های تولیدی با استفاده از الگوی مناسب پیش‌بینی میزان ریسک پیاده سازی پروژه‌های تولیدی"،دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
نوری، ایرج؛ اسدی، بابک و رضازاده، امیر .(1386). "ارزیابی کیفیت آموزش با تکنیک MCDM  فازی"، دانش مدیریت،  ٧٨، 139- 160.
معصومی، ایرج و فرتوک زاده، حمیدرضا. (1388). "راهنمای متقاضیان جایزه تعالی ودجا  "، دوره چهارم.
Chan, F.T.S., Kumar, N., Tiwari, M.K., Lau, H.C.W. & Choy K.L., (2008), "Global supplier selection: a fuzzy-AHP approach", International Journal of Production Research,46(14),3825–3857.
Deng, H., (1999), "Multi criteria analysis with fuzzy pair wise comparison", International Journal of Approximate Reasoning,21,215–231.
Huang, C.T., Yeh, T.M., Lin, W.T. & Lee, B.T., (2009), "A fuzzy AHP-based performance evaluation model for implementing SPC in the Taiwanese LCD industry", International Journal of Production Research,47(18),5163–5183.
Lam, K.C., Lam, M.C.K. & Wang, D., (2008), "MBNQA-oriented self-assessment quality management system for contractors: fuzzy AHP approach", Construction Management and Economics, 26,447–461.
Lee, A.H.I., (2009), "A fuzzy AHP evaluation model for buyer–supplier relationships with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks", International Journal of Production Research,47(15), 4255–80.
Llusar, J.C.B., Tena, A.B.E., Puig, V.R. & Martı´n, I.B., (2009), "An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model", Journal of Operations Management,27,1–22
Longenecker, C.O. &Scazzero, J.A., (1993), "Creating a climate for quality", Supervision,54(1),14–16.
XU, Z., (2006), "A Practical Procedure for Group Decision Making under Incomplete Multiplicative Linguistic Preference Relations", Group Decision and Negotiation,15,581–591.
Ying, H. & Chang, L.J., (2009), "A Fuzzy-AHP Based Innovation Ability Evaluation System for Small and Medium Sized Enterprise Clusters", International Conference of Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, 277-81.