دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1391 
مدیریت هزینه از طریق طراحی محصول: ارائه مدل تلفیقی از روش‌های هزینه‌یابی هدف، QFD و مهندسی ارزش

صفحه 77-88

حسین رضایی دولت ابادی؛ رضا صالح زاده؛ محمدرضا عطارپور؛ هادی بالویی جام خانه