دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1393 

مقاله پژوهشی

ارزیابی فرآیند ساخت هواپیمای کوچک با رویکرد اختیارات حقیقی

صفحه 20-1

عیسی نخعی کمال آبادی؛ اسماعیل صابری؛ مهدی محمدزاده؛ محسن صادق عمل نیک