دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، مهر 1398 
ارائۀ مدل بهینه‌سازی چندهدفۀ تخصیص خدمت به مشتریان بانک به‌کمک داده‌کاوی و شبیه‌سازی

صفحه 161-180

10.22108/jpom.2019.107082.1082

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ سید خلیل الله سجادی؛ جهانیار بامدادصوفی