دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مهر 1392 (پاییز و زمستان 92) 
کاربرد روش‌شناسی سطح پاسخ در بهینه‌سازی یک سیستم موجودی سه سطحی

صفحه 41-54

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مقصود امیری؛ مهدی سیف برقی؛ لعیا الفت