دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، بهمن 1396 

مقاله پژوهشی

قیمت‌گذاری در لجستیک معکوس با درنظرگرفتن کیفیت محصولات و تقاضای احتمالی

صفحه 1-27

10.22108/jpom.2017.92358

ناظمه اکرم زاده؛ محبوبه هنرور؛ محمدحسین ابوئی؛ حسن خادمی زارع