دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، آبان 1397 
طراحی مدل ریاضی چندهدفۀ انتخاب اعضای تیم‌های کاری چندتخصصی

صفحه 99-113

10.22108/jpom.2018.92501.0

الهام محمودی نژاد؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ عباس رضائی پندری